Regulamin serwisu

Obowiązuje od 18.04.2023

Definicje

 1. Serwis - oznacza serwis internetowy działający pod adresem adoptuj.pl
 2. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. posiadanie urządzenia pozwalającego na przeglądanie stron internetowych,
  3. akceptacja postanowień regulaminu,
  4. rejestracja w Serwisie (w przypadku, gdy korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga wcześniejszej rejestracji).
 2. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Zabrania się umieszczania na Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobra osób trzecich.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Serwis ma prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Odpowiedzialność

 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Serwisie.
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Usunięcie Konta

 1. Użytkownik może usunąć swoje konto w serwisie w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. W treści wiadomości należy podać adres e-mail przypisany do konta, którego usunięcie jest żądane.
 2. Usunięcie konta oznacza brak możliwości logowania się na konto oraz utratę dostępu do wszelkich danych związanych z kontem.
 3. Usunięcie konta nastąpi nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania żądania przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień regulaminu Serwisu lub w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Administratorem Serwisu a Użytkownikiem.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Administrator zobowiązany jest poinformować o tym użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu oraz regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: [email protected].